Op 18 september 2006 richtten Rob van Dolder en Roland van Peppen de VOF: VanP&D Professional Development in de gezondheidszorg op. Inmiddels, 10 jaar later, heeft VanP&D bewezen een toegevoegde waarde te zijn met haar trainingsaanbod en advies in gezondheidszorg en hoger onderwijs. Onlangs is de naam omgezet in VanP&D – Training & Advies

In een tweedaagse training hebben de leden van het GRZ-team (geriatrische revalidatie) van Verpleeghuis Old Wolde in Winschoten geleerd meetinstrumenten beter in te passen in het dagelijks werk. Verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde en andere professionals hebben onder leiding van Roland van Peppen (VanP&D) kritisch met elkaar besproken hoe meetinstrumenten, zoals de USER en de Barthel Index, een betere positie tijdens de teambesprekingen (MDO) kunnen hebben. Zowel artsen als overige teamleden waren enthousiast over de training en de met elkaar gemaakte afspraken.

Op de foto Meindert Bolt en Hylco Bouwstra, specialisten ouderengeneeskunde van Old Wolde (Oosterlengte, Groningen).

Na bijna 10 jaar samenwerking in VanP&D hebben Rob van Dolder en Roland van Peppen besloten de succesvolle VOF in goede harmonie te ontbinden. Roland zet VanP&D voort.
Op 1 juli 2016 is VanP&D – Training & Advies als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

VanP&D werkt samen met een aantal netwerkpartners. Eén van die partners is Rob van Dolder. 

Omdat VanP&D zich duidelijk afficheert met training en advies in gezondheidszorg en hoger onderwijs voert zij vanaf deze zomer een nieuwe passende slogan:

‘Zorg voor Onderwijs, Onderwijs voor Zorg’

slogan

In het Kontakt der Kontinenten (Soesterberg) zijn 24 specialisten ouderengeneeskunde door VanP&D geholpen om op een meer effciciente wijze looppatronen te analyseren. Aan de hand van zelf ingestuurde video’s van patiënten met verschillende aandoeningen -die veelvuldig voorkomen in verpleeghuizen-, zijn de problemen van de looppatronen geanalyseerd. De artsen waren blij verrast om zoveel aspecten te leren zien bij de systematische analyse van de looppatronen. Het met elkaar meedenken en discussiëren over elkaars casuïstiek had een grote meerwaarde.

Niet iedereen blijkt in aanmerking te komen voor Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ). Daar zijn beleidsmatige en inhoudelijke redenen voor aan te voeren. Enerzijds heeft het te maken met een recente wetswijziging. Door de overheveling van GRZ van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) hebben ouderen tot voor kort alleen toegang tot GRZ als ze rechtstreeks via een ziekenhuisopname bij een verpleeghuis worden aangemeld. In Nieuwsuur (mei 2014) zegt huisarts Geert Jan van Holten hierover: “Dagelijks creëren artsen in Nederland onnodige opnames om maar aan de regels te voldoen. Als ik tegen een patiënt moet zeggen: u moet eerst naar het ziekenhuis, anders wordt uw verpleeghuisopname niet vergoed en krijg ik het niet geregeld, dat is tenenkrommend.” Zie: http://nieuwsuur.nl/video/654238-vanavond-het-revalidatiedoolhof.html Inmiddels heeft dit thema de aandacht van de Tweede Kamer. De SP initieerde Kamervragen over dit onderwerp aan de minister van VWS. Minister Schippers kwam in haar reactie vanuit de optiek van Verenso maar deels tegemoet (eis ziekenhuisopname vervalt), maar stelt wel dat een ziekenhuisbezoek/consult plaats moet hebben gevonden, wil de patiënt GRZ kunnen ontvangen in een verpleeghuis (beleidsreactie 30 juni 2014). Een kleine stap voorwaarts, maar voor de patiënt wellicht een nog wat omslachtige omweg.

Maar regelgeving in de gezondheidszorg is niet de enige reden dat een patiënt geen GRZ kan/mag ontvangen. Want niet elke oudere die moet revalideren komt in aanmerking voor de inhoudelijke argumenten voor GRZ. Kijk maar eens naar de eisen die de zorgverzekeraar stelt om een vergoeding voor geriatrische revalidatie te mogen ontvangen. Ik lees in een willekeurige zorgpolis (http://www.anderzorg.nl/web/Vergoedingen/Vergoeding/GeriatrischeRevalidatie2014.htm) dat “Je recht hebt op vergoeding van geriatrische revalidatie in verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leervermogen en trainbaarheid.” En dan wil ik graag weten hoe deze containerbegrippen geobjectiveerd worden door de zorgverzekeraars maar zeker ook door de zorgprofessionals. Hanteren de specialisten oudergeneeskunde, masters geriatriefysiotherapie, specialistische verpleegkundigen en alle andere leden van het interdisciplinaire team meetinstrumenten om ‘kwetsbaarheid’, ‘complexiteit’, ‘multimorbiditeit’, ‘leervermogen’ en ‘trainbaarheid’ in maat-en-getal uit te drukken? Want deze problematiek is het fundament van het bestaansrecht van Geriatrische Revalidatie. Daarmee onderscheidt GRZ zich immers van Medisch Specialistische Revalidatiezorg. Gebruikt de GRZ meetinstrumenten in haar triage waarmee een indruk verkregen kan worden van de mate waarin de problematiek zich bij de oudere etaleert? En worden dan in alle Nederlandse instellingen waar triage plaats vindt dezelfde meetinstrumenten gebruikt? Uniforme triage met uniforme meetinstrumenten? In het belang van een sterke profilering van GRZ pleit ik voor een afstemming tussen de experts in dit domein van de revalidatiezorg om het mogelijk te maken in Nederland op eenduidige wijze de kwetsbare, complexe, moeilijk lerende en moeilijk trainbare oudere op een objectieve wijze te kunnen onderscheiden.

dr. Roland van Peppen
VanP&D  – Training & Advies

Het Regionaal Genootschap Fysiotherapie (RGF) Noord-Holland organiseerde op 15 november 2014 haar jaarlijkse symposium in het AFAS-stadion in Alkmaar.

VanP&D heeft hier een workshop gegeven over het thema Neurorevalidatie in Balans.

De focus van de workshop ‘Neurorevalidatie in Balans, Balans in Neurorevalidatie’

lag enerzijds op de vakinhoudelijke aspecten van balans binnen neurorevalidatie en anderzijds op organisatorische aspecten waardoor een betere balans ontstaat in de rapportage bij het onderzoeken en behandelen van patiënten met een CVA.

Met specialisten ouderengeneeskunde (SO) zijn de laatste inzichten m.b.t. neurorevalidatie CVA verkend. Hoe positioneer je je als SO in een team bij het revalideren van mensen met een CVA? Welke interventies zijn effectief? Welke meetinstrumenten zijn waardevol om toe te passen in het verpleeghuis? Diverse aspecten rondom diagnostiek, prognostiek en interventies zijn door VanP&D belicht. Volgens de aanwezige artsen een leerzame middag met veel praktisch toepasbare waarde. Deze training ‘Revalidatie na CVA’ is een onderdeel van de Kaderopleiding Geriatrische Revalidatie van GERION/VUmc. VanP&D is al jarenlang gastdocent bij dit gerenommeerde scholingsinstituut.

VanP&D was door het NAH-Fysionetwerk Zuid-Oost Brabant (ZOB) uitgenodigd het symposium te verzorgen om het 5-jarig jubileum van dit enthousiaste netwerk in Bakel en omstreken te vieren.

De fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij dit netwerk hebben nagedacht over de invulling van de aanbevelingen uit de herziene versie van de KNGF-Richtlijn Beroerte (2014) en hoe deze i hun eerstelijnspraktijken te gebruiken. En zijn aan de slag gegaan met het benoemen van de kansen die voortvloeien uit de nieuwe WMO. Welke kansen dienen zich voor hun eerstelijnspraktijken aan met betrekking tot de doelgroep ouderen. Het symposium werd feestelijk afgesloten met een lekkere borrel en een kadootje van Van&D voor Marjolein Dings die als 100e cursist van de VanP&D-incompany-training ‘Neurorevalidatie CVA, de nieuwste inzichten’ succesvol had afgerond.

Een zestal eerstelijns fysiotherapiepraktijken uit Noord Holland heeft VanP&D gevraagd hen te helpen om de principes van ‘functioneel trainen van ouderen in de eerste lijn’ handen en voeten te geven. Naast vakinhoudelijke aspecten (welke aspecten zijn van belang bij het trainen van ouderen?) werd ook nadrukkelijk stilgestaan bij netwerkontwikkeling (hoe sta je als samenwerkende eerstelijnspraktijken sterk?) resulterend in een business-case hoe TROIE rendabel in hun eerstelijnspraktijk toegepast kan worden. In vier dagdelen zijn de fysiotherapeuten op wisselende locaties in Midden-Kennemerland getraind.

Eerstvolgende activiteiten

geen geplande trainingen


Onze klanten